Algemene voorwaarden

1 . Bedrijfsgegevens

Route du Koffie

Waterloostraat 223

Rotterdam

3062TN

E-mail: info@routedukoffie.com

KVK nummer: 89347528

BTW-ID: NL004719034B23

2 . Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Tevens zijn de algemene voorwaarden permanent beschikbaar op de website van Route du Koffie.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Route du Koffie kent het volgende abonnement:
 3. Het reguliere koffie abonnement, waarbij er maandelijks voor onbepaalde tijd een pakket wordt afgenomen, totdat de klant/ondernemer opzegt.
 4. Route du Koffie behoudt zich het recht voor prijzen te verhogen indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Dit wordt via e-mail gecommuniceerd aan de klant.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de verpakkingsmaterialen van het aanbod gedurende de looptijd van de overeenkomst hetzelfde blijven.
 6. Bestellingen van de abonnementen worden direct via de website via het webformulier of via e-mail gedaan. Met de bestelling verklaart de klant akkoord de gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
 7. Route du Koffie verstuurt een bevestigingse-mail naar aanleiding van een bestelling van de consument.
 8. Het reguliere abonnement kan worden opgezegd via e-mail en gaat pas van kracht na bevestiging van Route du Koffie. Als de consument de maandzending van de volgende maand niet meer wilt ontvangen, moet de consument voor de laatste dag van de maand opzeggen. Als de consument bijvoorbeeld op 3 april opzegt, betaalt en ontvangt de consument nog wel de box van april die verzonden wordt op 6 april.
 9. Route du Koffie behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met de klant een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan.
 10. Route du Koffie kent tevens een try out box:
 11. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de verpakkingsmaterialen van het aanbod gedurende de looptijd van de overeenkomst hetzelfde blijven.
 12. Bestellingen van de try-out box worden direct via de website via het webformulier of via e-mail gedaan. Met de bestelling verklaart de klant akkoord de gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
 13. Route du Koffie verstuurt een bevestigingse-mail naar aanleiding van een bestelling van de consument.
 14. De try-out box wordt eenmalig verzonden, waarna geen verdere opzegging van de klant noodzakelijk is.
 15. Route du Koffie behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met de klant een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan.

4. De prijs

 1. Alle prijzen van het aanbod zijn in EURO (€), inclusief (onverzekerde) verzendkosten binnen Nederland, kosten voor verpakken en BTW. Dit wordt per maandzending berekend.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5. Beschikbaarheid

 1. De koffie abonnementen en de try-out box zijn geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een bestelling niet leverbaar zijn dan neemt Route du Koffie daarvoor contact op met de klant. Is Route du Koffie niet in staat een maandzending te leveren dan zal deze niet gefactureerd worden, of indien al vooruitbetaald gecrediteerd worden. 

6. Levering

 1. De verzending van de maandzendingen geschiedt in de regel op 6e van de desbetreffende maand. In enkele gevallen kan dit later plaatsvinden. Daarvan stelt Route du Koffie de klant op de hoogte.
 2. Route du Koffie verzendt de gekochte producten uitsluitend naar het afleveradres dat is opgegeven op het moment van registratie. Het adres kan altijd worden gewijzigd door een e-mail te sturen naar Route du Koffie.

7. Betalingen, opzeggen en pauzeren

 1. Betaling van het abonnement verloopt via een automatische incasso.
 2. Het abonnement kun je ten aller tijde opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand: je ontvangt en betaalt dan nog één keer voor de laatste te ontvangen box de volgende maand. Voorbeeld: als je besluit in oktober je abonnement op te zeggen, dan betaal en ontvang je nog wel de laatste box van november.
 3. Het abonnement is ook tijdelijk stop te zetten. Dit dient wel minimaal 7 dagen voor de volgende koffie verzending te gebeuren.
 4. Betaling van de try-out box verloopt eenmalig via Ideal, Creditcard of Bancontant.

8. Retourrecht

Vanaf de datum van ontvangst heeft de klant de mogelijkheid om de producten te retourneren zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. 

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de verzendkosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ondernemer.

9. Garantie

Route du Koffie aanvaardt enkel de aansprakelijkheid voor het door haar geleverde product. Verkeerd gebruik van de consument zorgt ervoor dat de consument geen aanspraak kan maken op garantie. 

10. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Route du Koffie vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van het intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door Route du Koffie is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

11. Ontbinding

Bij ieder verzuim van de klant heeft Route du Koffie bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de klant gerichte verklaring via e-mail.

12. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Op alle door Route du Koffie aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

Route du Koffie kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land buiten Nederland waar de producten worden geleverd op verzoek van de klant.

Route du Koffie kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Route du Koffie kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Route du Koffie nakomen, waardoor Route du Koffie niet of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen.

13. Persoonsgegevens

De door de klant verstrekte gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Route du Koffie verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van het product. De contactgegevens van de klanten kunnen worden gebruikt ter promotie van nieuwe producten of een nieuwsbrief, waarbij de klant de mogelijkheid heeft om aan te geven deze in het vervolg niet te ontvangen.

14. Eenzijdige wijzigingen

Route du Koffie heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, door middel van tijdige kennisgeving per e-mail en in ieder geval, op de pagina van de website. Om deze reden vraagt  Route du Koffie de klant om regelmatig deze pagina te raadplegen om te controleren op eventuele wijzingen en/of updates van de voorwaarden. 

Indien de klant de eenzijdige wijzigingen aangebracht door Route du Koffie niet aanvaardt, kan de klant zich uitschrijven van het abonnement door middel van een formele kennisgeven op de manier beschreven in Artikel 3i, binnen 15 dagen na datum van mededeling.

De wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum die is vermeld in de mededeling die per e-mail is verzonden of op de website is gepubliceerd.